Hizmet Standartlarımız

Sıra no Hizmetin adı Başvuruda istenilen belgeler Hizmetin tamamlanma süreçi(en geç)
1 Emlak Beyanı

1)Tapu Senedi

2)T.C Kimlik No.

 

10 Dakika
2 Yeşil Kart Uygulamaları

 Yeşil kart için başvuran kişilerle ilgili emlak kayıtları çıkartılmak suretiyle işlem yapılmaktadır.

1 Saat
3 Emlak Değeri Belgesi

 İstenilen Belge Yok

5 Dakika
4 Yapı Ruhsatı

 1)Dilekçe

2)İmar Durumu

   -Dilekçe

   -Tapu Fotokopisi

   -Aplikasyon Krokisi

3)İnşaat Projeleri

   -Mimari Proje

   - Statik Proje

   -Elektrik Projesi

   -Sıhhi Tesisat Projesi

   -Zemin Etüd Raporu

4)Ruhsat Harçlarının Yattığına Dair Makbuz Sureti

 

1 Hafta
5 Yapı Kullanma İzni

1)Dilekçe

2)Tapu Sureti

3)Sigorta Pirim Borcu Yoktur Yazısı

4)Vergi İlişiğinin Kesildiğine Dair Yazı

5)Harçların Yattığına Dair Makbuz Suretleri

 

2 Gün
6 Parselasyon

 1)Harita Kadastro Mühendisince Hazırlanmış Dosya

   -Dilekçe(Gerekiyorsa Vekaletname)

   -Tapu Kaydı

   -Durum Haritası

   -Ölçü Krokisi

   -Koordinat Değerleri

   -Alan Hesabı

   -Teknik Rapor

   -Tescil Bildirimi

   -Harçların Yattığına Dair Makbuz Suretleri

 

1 Hafta
7 Plan Değişiklikleri -Tadilat -İlave -Mevzii

 1)Şehir Plancısınca Hazırlanmış Dosya

   -Dilekçe(Gerekiyorsa Vekâletname, Veraset İlamı)

   -Tapu Kaydı

   -Aplikasyon Krokisi

   -Değişiklik Önerilen Plan

   -Plan Raporu

   -Değişiklikleri İçeren CD

   -Amaca Yönelik Zemin Etüt Raporu

 

1 Ay
8 Küşat Ruhsat İşleri

1)Beyanname

2)ÇTV Kaydı

3)Vergi Levhası Fotokopisi

4)2 Adet Fotoğraf

5)Ustalık Belgesi

6)Kira Sözleşmesi Fotokopisi

7)Esnaf Odası Üyelik Belgesi

8)Esnaf Sicil Tasdiknamesi

9)Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi ve imza Sirküsü

10)İtfaiye Raporu

11)Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi

 

1 Gün
9 2. ve 3. Sınıf GSM İşyeri Açma Ruhsatı

1) Beyanname

 2) ÇED Raporu

 3)Vaziyet Planı ve İş Akım Şeması

 4)Kira Sözleşmesi veya Tapu Senedi Fotokopisi

 5)Ustalık Belgesi

 6)Sorumlu Müdür Belgesi

 7)Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Noter Tasdikli)

 8)Sorumlu Müdür Diploması

 9)İşyeri Kapasite Raporu

10)Esnaf Odası Üyelik Belgesi

11)Esnaf Sicil Tasdiknamesi

12)İtfaiye Raporu

13)Çalışanların Sıhhat Raporu

14)Yapı Kullanma İzin Belgesi

15)2 Adet Resim

16)Vergi Levhası Fotokopisi

17)İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde

kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla

bulunacak depoların hacmi

18)İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde

kategorisindekisıvıların depolanmasına

izin verilenlerin sınıfı/sınıfları

19)Çevre izni veya çevre izni ve lisans belgesi 

 

2 Gün
10 Ölçü ve Ayar İşleri

 Beyan Dilekçesi

1 Saat
11 Asker Ailesi Yardımı Müracaatı

1)Dilekçe

2)Askerlik Belgesi

3)Vukuatlı Nüfus Örneği

4)Bankalardan Maaşı Olmadığına Dair Belge

5)Gayrimenkulü Bulunmadığına Dair Belge

6)Su Faturası

7)Fakirlik Mazbatası

8)T.C Kimlik No

 

2 Gün
12 Nikah İşlemleri

1)Nüfus Cüzdanı

2)Nüfus Kayıt Örneği

3)Evlenme Beyannamesi

4)Evlenme Ehliyet Belgesi

5)Fotoğraf

6)Sağlık Raporu

7)İzin Belgesi

8)Yerleşim Belgesi

 

1 Gün
13 Su Depozitosu İadesi

1)Dilekçe

2)T.C.Kimlik numarası

3)Su Depozitosunun Tahsil Edildiğine Dair Makbuz

4)Hesap Numarası

 

10 Dakika
14 Fatura ödemesi

1)Fatura

2)Vergi Borcu Olmadığına Dair Yazı

3)Vekaleten Ödemelerde Vekaletname

4)Hesap Numarası

 

15 Dakika
15 İlan Reklam Vergisi Tahakkukunun Kabulü İşlemleri

1)T.C. Kimlik Numarası

2)Vergi numarası

3)Beyanname

 

5 Dakika
16 Eğlence Vergisi Tahakkuku Kabulü İşlemleri

1)T.C. Kimlik Numarası

2)Vergi Numarası

3)Beyanname

 

5 Dakika
17 İşgaliye, Hayvan Kesim ve Denetleme Harcı, İlan Reklam Vergisi, Bina İnşaat Harcı, İmarla İlgili Harçlar, İş Makinesi Geliri Tahsili İşlemleri

1)T.C. Kimlik Numarası

2)Varsa Abone Numarası

3)İlgili Biriminden Verilen Tahakkuk Makbuzu

 

10 Dakika
18 4109 Sayılı Asker Ailesi Yardımı ödemesi

1)T.C. Kimlik Numarası

2)Vekilse, Noterden Alınmış Vekâletname

3)Geliri Olmadığına Dair Belge

 

10 Dakika
19 Aceze Yardımı ödemesi

1)4734 Sayılı Kamu İhale Kapsamında Verilen

2)Mal Varlığı Araştırma Formu

3)Su Borcunu Yatırıldığına Dair Makbuzu

 

10 Dakika
20 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhale İşlemleri

1) T.C. Kimlik Numarası

2)Belediyeden ( Bütün tahsildarların imzalarının bulunduğu)Borcu Olmadığına Dair Yazı

3)İhale Tutarının %3’ü Oranında Geçici Teminat

 

30 Dakika
21 Kiralama İşlerinde Kontrat Sürecinin gerçekleştirilmesi

1)3 Adet İçi Boş kontrata

2)%3 Oranında Alınan Geçici Teminatın %6Oranında Kesin Teminata Dönüştürülmesi

 

2 Saat
22 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihale işlemleri

1)İhale Saatinden Önce Talep Edilen “Aslı Görülmüştür” İbaresinin Fotokopilere Basımı ve İmzası için Fotokopi ve Asıl Evrakların Gösterilmesi

2)İhale Teklif Zarfı

3) T.C. Kimlik Numarası

 

30 Dakika
23 Su Abonelik İşlemleri

1)T.C. Kimlik Numarası

2)Yeni Yapılan Daireler İçin İskan Belgesi

3)İskan Alınamamış Daireler İçin Yapı Ruhsatı

4)Deprem Sigortası

 

1 Saat
24 Abone Sahibi öldüğünde Yapılacak İşlemler

 Veraset

15 Dakika
25 Sayaç Değişikliği İşlemleri

 Dilekçe

1 Saat
26 Hafriyat İşleri

 Dilekçe

1 Gün


Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.
dikmen.bel.tr'yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi edinin.