DİKMEN BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

                             DİKMEN BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

                                                              MEMUR ALIM İLANI

Sinop ili Dikmen Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

 

Niteliği

 

Cinsiyeti

KPSS

Puan Türü

KPSS Taban Puanı

 

 

1

 

 

Muhasebeci

 

 

GİH

 

 

10

 

 

1

Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi

Lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Erkek/Kadın

 

 

 

KPSS P3

 

  

   En az 70

       puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

 

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

 

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

 

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Adaylar başvuru formunu Belediyemizden veya Belediyemiz www.dikmen.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya  e-devlet  üzerinden  alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 7. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

               Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda              fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 03/08/2022 gününden 05/08/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne (Kırçal Mah. İtfaiye Cad. No: 1 Dikmen/SİNOP Dikmen Belediye Başkanlığı) müracaatlarını yapabileceklerdir.

 1. Elektronik ortamda başvurular, Belediyemizin [email protected] mail adresine yapılabilecektir,
 2. Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Dikmen Belediye Başkanlığı Dikmen/Sinop adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
 3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Postadaki gecikmeler    ve   duyuruda   belirtilen    süre içinde yapılmayan başvurular                   dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

 İLANI

 • Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 08.2022 tarihinden itibaren Belediyemizin www.dikmen.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip  sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile  sınav  yeri  ve tarihinin bulunduğu “ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri  başvuranın  sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada  oluşabilecek  gecikmeler  veya  postanın ulaşmamasından Dikmen Belediyesi sorumlu  tutulamayacaktır.

 

6)   SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

 Sözlü sınav;

Memur kadrosu alımı için 29/08/2022 tarihinde Saat: 09.00’da başlamak üzere, Dikmen Belediyesi Toplantı Salonun da sözlü sınav yapılacaktır. Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 

Sınav Konuları:

 Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile

kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

                       Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, 657 Sayılı   Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

                Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirtilenecek ve belediyenin www.dikmen.bel.tr  internet sitesinden ilan edilecektir.

                Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirtilenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin  www.dikmen.bel.tr  internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.   

                  Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

                   Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

                   Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

                   İlan olunur.

 

 

                                                                                          DİKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞIHizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.
dikmen.bel.tr'yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Daha fazla bilgi edinin.